Witamy na stronie Fundacji Zerknij Tu

W Fundacji podejmujemy inicjatywy na rzecz edukacji, aktywizacji społeczności lokalnej, promocji i rozwoju Gminy. W naszych działaniach kierujemy się dobrem społecznym, zasadą współpracy oraz tolerancji.

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

Zako�czyli�my pierwsz� tur� kurs�w dla gimnazjalist�w!

Przygotowania do egzaminu gimanazjalnego trwa�y tak�e w naszej Fundacji!

W �rod� 13 kwietnia zako�czy� si� kurs z j�zyka angielskiego dla gimnazjalist�w w ramach programu stypendialnego �WIETLIKI! W sumie stypendia otrzyma�o 7 os�b. Skorzysta� m�g� ka�dy ucze� klasy III. naszego gimnazjum!

Od wrze�nia kolejne stypendia j�zykowe i nie tylko 🙂 o szczeg�ach b�dziemy informowa� na bie��co.

Tymczasem naszym gimnazjalistom �yczymy POWODZENIA!

Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

 

 

Zaj�cia z j�zyka angielskiego prowadzone by�y przez: Babylon Szko�a J�zykowa

 

ZerknijTu

Comments are closed.