Witamy na stronie Fundacji Zerknij Tu

W Fundacji podejmujemy inicjatywy na rzecz edukacji, aktywizacji społeczności lokalnej, promocji i rozwoju Gminy. W naszych działaniach kierujemy się dobrem społecznym, zasadą współpracy oraz tolerancji.

Archive Marzec 2016

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu   Zako�czyli�my pierwsz� tur� kurs�w dla gimnazjalist�w! Przygotowania do egzaminu gimanazjalnego trwa�y tak�e w naszej Fundacji! W �rod� 13 kwietnia zako�czy� si� kurs z j�zyka angielskiego dla gimnazjalist�w w ramach programu stypendialnego �WIETLIKI! W sumie stypendia otrzyma�o 7 os�b. Skorzysta� m�g� ka�dy ucze� klasy III. naszego gimnazjum! Od wrze�nia kolejne

Read More