Kabareton pod Łysą Górą – 5 listopada 2016 r.

5 listopada 2016 r. – Kabareton pod �ys� G�r�

 

 Kabareton pod �ys� G�r�

 

 Kabareton pod �ys� G�r�

 

Nieopodal �erkowa znajduje si� troch� zapomniana �ysa G�ra (161 m n.p.m.). �erkowska Fundacja Zerknij Tu, dzia�aj�ca na rzecz promocji, rozwoju gminy oraz aktywizacji spo�eczno�ci lokalnej postanowi�a od�wie�y� pami�� o �ysej G�rze, nazywaj�c sw�j nowy projekt skierowany do mieszka�c�w gminy �erk�w „Kabareton pod �ys� G�r� w �erkowie”.

W ramach realizacji tego projektu 5-tego listopada 2016 roku mieszka�cy naszego regionu zostali zaproszeni na wiecz�r kabaretowy. Wydarzenie zgromadzi�o a� 231. mieszka�c�w gminy!

�erkowiacy mogli obejrze� wyst�p pozna�skiego Kabaretu Czesuaf, kt�rzy rozpocz�� to wydarzenie. Wyst�p artyst�w zosta� niezwykle mi�o przyj�ty przez widz�w, zabawne skecze wprowadzi�y uczestnik�w wieczoru w wy�mienite nastroje, kt�re towarzyszy�y im ju� do ko�ca wydarzenia.

Po Kabarecie Czesuaf na scenie pojawili si� ch�opcy ze Szko�y Podstawowej w Komorzu Przybys�awskim, kt�rzy przedstawili skecz o gminie �erk�w, jej zasobach i zlocie czarownic przy �ysej G�rze. Smaku doda� fakt, �e skecz m�wiony by� pozna�sk� gwar�.

Z kolei �erkowscy gimnazjali�ci zaprezentowali skecz oparty na lokalnych legendach. Widzowie wys�uchali historii szlachcica Macieja i jego niesfornej wnuczki Marianny.

 

 

Wiecz�r zako�czy� si� wyst�pem m�odzie�y gimnazjalnej, kt�ra zaprezentowa�a umiej�tno�ci nabyte podczas warsztat�w z improwizacji kabaretowej. Publiczno�� wybiera�a miejsce gdzie skecz ma si� odby�, wybrano zatem sklep mi�sny, kino, czy gabinet laryngologa. Wyst�puj�ca m�odzie� na �ywo tworzy�a zabawne skecze. Publiczno�� by�a zachwycona, a ca�a aula wype�niona �miechem.

Ca�o�� wydarzenia oparto o konwencj� zlotu przy �ysej G�rze. Go�ci wita�y czarownice, fruwa�y nietoperze, a na scenie zaparkowa�y miot�y.

To by� wiecz�r pe�en pozytywnych wra�e� i dobrego humoru.

 


 

Kr�tki filmik z Kabaretonu pod �ys� G�r�

 


 

 

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.