Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

Zako�czyli�my pierwsz� tur� kurs�w dla gimnazjalist�w!

Przygotowania do egzaminu gimanazjalnego trwa�y tak�e w naszej Fundacji!

W �rod� 13 kwietnia zako�czy� si� kurs z j�zyka angielskiego dla gimnazjalist�w w ramach programu stypendialnego �WIETLIKI! W sumie stypendia otrzyma�o 7 os�b. Skorzysta� m�g� ka�dy ucze� klasy III. naszego gimnazjum!

Od wrze�nia kolejne stypendia j�zykowe i nie tylko 🙂 o szczeg�ach b�dziemy informowa� na bie��co.

Tymczasem naszym gimnazjalistom �yczymy POWODZENIA!

Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

 

Zerknij Tu

 

 

Zaj�cia z j�zyka angielskiego prowadzone by�y przez: Babylon Szko�a J�zykowa